Zobacz

Here are some screenshots of version 4.0, running on Windows 7.

Obrazek nr.0 Obrazek nr.1 Obrazek nr.2 Obrazek nr.3 Obrazek nr.4 Obrazek nr.5 Obrazek nr.6 Obrazek nr.7 Obrazek nr.8 Obrazek nr.9 Obrazek nr.10 Obrazek nr.11 Obrazek nr.12 Obrazek nr.13 Obrazek nr.14