Arguments per ordres de línia

L'aplicació principal del cdbxpp.exe només utilitza un únic argument de línia de comandaments: Només es pot especificar el nom de fitxer d’una compilació del CDBurnerXP per obrir automàticament.

En canvi, dins la carpeta del CDBurnerXP trobareu la versió per a línia de comandaments anomenada cdbxpcmd.exe que té més opcions útils.

Sintaxi

El primer argument especifica el procediment principal. Aquestes són les accions principals:

--list-drives  [llista totes les unitats disponibles]
--eject     [extreu el disc]
--load      [tanca la safata de la gravadora]
--burn-data   [grava un disc de dades]
--burn-audio   [grava un disc de d'àudio]
--burn-iso    [grava una imatge ISO]
--erase     [esborra un disc]

Exceptuant l'ordre –list-drives, la resta de comandaments necessiten com a mínim l'argument addicional del dispositiu: -drive.

Exemple:

--eject -device:0

Els comandaments –burn-data i –burn-audio, requereixen els següents arguments (opcionals). Els claudàtors són part de l'ordre, no pas una opció.

-dao
Per gravar el “Disc-de-cop”, si no s'especifica res, es gravarà “Pista-a-pista” o “Sessió-a-sessió”.
-close
Tanca el disc després de gravar.
-eject
Expulsa el disc després de gravar.
-file[\targetFolder]:sourcePath
-file:sourcePath (per àudioi ISO)
Afegeix un fitxer de la carpeta d'origen (sourceFolder) a la carpeta de destí (targetFolder). Podeu afegir tantes ordres com us calgui. Si un nom d'un camí conté espais cal tancar-ho entre cometes dobles.
-folder[\targetFolder]:sourcePath
-folder:sourcePath (per àudio)
Afegeix una carpeta i tot el contingut. Podeu escriure tantes carpetes com us calgui. Si un nom d'un camí conté espais cal tancar-ho entre cometes dobles.

L’ordre –brun-data conté els següents arguments addicionals:

-import
Importa fitxers abans d’afegir-ne d'altres.
-name:NOM
Canvia el nom del disc a NOM (tal i com apareix en l’Explorador del Windows).
-format
Canvia el sistema de fitxers. Opcions disponibles: iso, isoudf, isojoliet, isojolietudf, joliet, udf
-verify (a partir de v. 4.1.3)
Comprova el disc després de gravar-lo.
-iso:PATH (a partir de v. 4.1.3)
En lloc de gravar el disc, crea una imatge ISO a la ruta especificada.
-layout:PATH (a partir de v. 4.1.3)
Obre una compilació de dades desada (arxius DXP)

Exemple:

--burn-data -device:0 -file[\]:c:\foo.db 
 -folder[\test]:c:\dell -name:foobar

Versió mínima

Aquest article és vàlid a partir de la versió 4.0.025