Acord de llicència

Des del moment que s'utilitza, es copia i/o es distribueix el programa CDBurnerXP i la documentació adjunta, es consideren acceptades les condicions d'aquesta llicència:

Es considera Programa tant el codi del programa com la documentació.

1. Ús

L'empresa Canneverbe Limited us autoritza a fer servir aquest programa, sense cap cost, tant si es fa servir per a usos particulars com professionals, i en qualsevol ordinador del què el propietari o administrador en sigueu vosaltres. També podeu copiar i distribuir el programa sempre i quan compliu les condicions de l'apartat 2.

2. Distribució

S'entén Distribució (i les seves variants) el fet de proporcionar el programa (intencionadament o no) a tercers per copiar o utilitzar. No es podrà imposar cap més restricció sobre l'exercici d'aquest drets.

Podeu distribuir el programa si compliu les condicions següents:

  • No podeu modificar-lo, combinar-lo amb programari comercial, o crear altres programes derivats d'aquest.
  • No podeu cobrar per la distribució (diners o similars, directament o indirectament). Concretament (però no exclusivament) no podeu cobrar els costos derivats de la distribució, no podeu cobrar per un producte o la compilació d'una part del programa, no podeu cobrar per la descàrrega ni exigir cap mena de registre (per exemple, en la seva pàgina web). Les excepcions d'aquesta condició són:
    • Podeu instal·lar personalment el programa a tercers com a part d'un servei gratuït o de pagament.
    • Podeu distribuir el programa preinstal·lat conjuntament amb qualsevol sistema informàtic sempre i quan es faci referència a la inclusió del programa (per exemple, un logotip imprès o una icona d'escriptori).
  • No podeu distribuir el programa de manera que aparenti ser impossible aconseguir-lo lliurement.
  • Totes les còpies del programa distribuït han de fer referència a aquesta llicència (per Uniform Resource Identifier (URI), de paraula o amb la manera més apropiada segons el mitjà triat).
  • Heu de mantenir intactes tots els avisos i enllaços del programa que fan referència a aquesta llicència, en particular l'URI.

3. Garantia i responsabilitats

El programari i el suport de Canneverbe Limited es proporciona “TAL QUAL” i sense cap garantia, expressa o implícita. Canneverbe Limited concretament renuncia a totes les garanties implícites a la comercialització i adequació per un propòsit particular. Canneverbe Limited no es farà càrrec, en cap cas, de reclamacions d'usuaris o de tercers, pels danys causats; incloses (no exclusivament) la pèrdua de dades, beneficis, o qualsevol danys incidentals o conseqüents, i que comporti el deteriorament o pèrdua de dades, de programari o una errada de l'ordinador o el que sigui.

4. Límit de responsabilitats

Subjecte a qualsevol responsabilitat que no pot ser exclosa o limitada per llei, el llicenciant no pot ser obligat, i per la present, expressament exclou tota responsabilitat per la pèrdua o dany que us pugi causar.

5. Cessació

Els drets concedits amb aquesta llicència quedaran cessats immediatament amb l'incompliment de qualsevol dels termes. Les persones o entitats que hagin rebut aquest programa de forma fraudulenta, incomplint aquesta llicència, tanmateix, conservaran els drets sempre i quan aquestes persones o entitats romanguin en completa conformitat amb aquesta llicència.

6. General

En cas de suspensió de qualsevol terme nul o inexecutable, la validesa o disposició dels termes restants d'aquest acord no es veurà afectada.

Aquesta traducció no té cap garantia jurídica. Només s'ofereix amb caràcter informatiu. Per qualsevol dubte, aclariment, o reclamació consulteu la versió original anglesa.